Disclaimer

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie op de website van Local Touch Travel zo correct mogelijk weer te geven. Eventuele tik- en drukfouten blijven echter voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook van partijen waarmee wij samenwerken.

1.1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Website: Het medium voor de presentatie van informatie over Local Touch Travel via internet;
Gebruik(en): inladen, verzenden, opvragen of raadplegen van de inhoud;
Inhoud: alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

1.2 Het onderstaande is van toepassing op de door Local Touch Travel gepubliceerde website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

1.3 De informatie, diensten of producten die je aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Local Touch Travel haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Local Touch Travel ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

1.4 Local Touch Travel mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Local Touch Travel stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van beëindiging.

1.5 Local Touch Travel behoudt zich het recht de afbeeldingen op de websites te allen tijde te actualiseren en/of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn indicatief. Aan geen van de afbeeldingen kunnen rechten worden ontleend.

1.6 Op de inhoud van deze website heeft Local Touch Travel het auteursrecht. Van deze website mag je niets zonder voorafgaande toestemming kopiëren, gebruiken of veranderen.

1.7 Local Touch Travel verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

1.8 Sommige hyperlinks in onze website kunnen je naar websites van derden brengen. Local Touch Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.

1.9 Local Touch Travel wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de (vermeende) directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid, volledigheid of aanpassingstermijn van de via de website beschikbaar gestelde informatie. U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing over het gebruik dat je van deze informatie maakt.

1.10 Local Touch Travel behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Local Touch Travel de toegang tot de website monitoren.

1.11 Je zal Local Touch Travel, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan je gebruik van de webpagina, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright

Alle rechten berusten bij Local Touch Travel, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Local Touch Travel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.